Regulamin dostępu do usługi API

1. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu niżej wskazane wyrażenia będą miały następujące znaczenie:

 1. API – usługa umożliwiająca korzystanie z elektronicznej wymiany danych jako sposobu komunikacji z Zasobami PartyDeco w sposób i zakresie, które zostały opisane w Dokumentacji API.
 2. Dokumentacja API – dokumentacja użytkownika, dokumentacja techniczna i opisowa stworzona dla API dostępna pod adresami: api.partydeco.pl/docs/, shop.partydeco.pl/user/integrations.
 3. Konto – indywidualne konto utworzone dla Użytkownika na Platformie Internetowej, za pomocą którego możliwe jest uzyskanie elementów autoryzujących niezbędnych do korzystania z API.
 4. OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży określające zasady sprzedaży towarów przez PartyDeco dostępne pod adresem shop.partydeco.pl/webpage/ogolne-warunki-sprzedazy.html.
 5. Oprogramowanie interfejsu do API – oprogramowanie Użytkownika odpowiadające za integrację z API.
 6. PartyDeco – PARTYDECO sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Piskorskiego 11, 70-809 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000989139, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 9552356219, REGON 321519156.
 7. Platforma Internetowa – prowadzona przez PartyDeco handlowa platforma internetowa (serwis elektroniczny) działająca on-line dostępna pod adresem shop.partydeco.pl.
 8. Regulamin Platformy Internetowej – Regulamin Platformy Internetowej określający zasady świadczenia usług przez PartyDeco w ramach Platformy Internetowej dostępny pod adresem shop.partydeco.pl/webpage/regulamin.html.
 9. Regulamin –  niniejszy Regulamin określający warunki i zasady korzystania z API.
 10. Użytkownik – podmiot, który dokonał pełnej i prawidłowej rejestracji na Platformie Internetowej, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i uzyskał dostęp do usług świadczonych przez PartyDeco.
 11. Token – unikalny ciąg znaków, generowany przez serwer autoryzacyjny, za pomocą którego Użytkownik uzyskuje dostęp do API.
 12. Zasoby PartyDeco – dane należące do PartyDeco dotyczące m.in. opisu i specyfikacji towarów sprzedawanych przez PartyDeco, które udostępniane są Użytkownikowi w ramach API.

2. Cel i zasady udostępniania API

 1. API służy udostępnieniu klientom PartyDeco informacji produktowej wraz z ceną wynikającą z indywidualnych warunków handlowych oraz możliwie najaktualniejszych stanów magazynowych. API pozwala klientom hurtowym i platformom e-commerce na skorzystanie z bezpiecznej i wydajnej platformy wymiany informacji o produktach i kategoriach produktowych.
 2. Proces uzyskania dostępu, integracji, sposobu wykorzystania API, a także zakres udostępnionych Zasobów PartyDeco został opisany w Dokumentacji Technicznej.
 3. Dostęp do API nie podlega opłatom, jednak możliwy jest wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu oraz zgodnie z opisanymi w nim zasadami.
 4. API nie może być wykorzystywane w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa PartyDeco lub osób trzecich.
 5. Odpowiedzialność za naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw PartyDeco lub osób trzecich spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z API, w szczególności w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub niniejszym Regulaminem, ponosi ten Użytkownik.
 6. Korzystanie przez Użytkownika z API odbywa się na jego własne ryzyko, na podstawie informacji zawartych w Dokumentacji API. PartyDeco dokłada należytej staranności, aby API było wolne od błędów, jednak nie gwarantuje niezawodności jego działania.
 7. PartyDeco dokłada należytej staranności, aby zapewnić nieprzerwane działanie API zastrzega jednak, że mogą wystąpić czasowe utrudnienia lub brak możliwości korzystania z API, w szczególności w przypadku wprowadzania zmian, przeprowadzania testów, jak też prac konserwacyjnych lub na wypadek awarii systemu teleinformatycznego. PartyDeco poinformuje Użytkownika o niedostępności oraz szacowanym okresie przerwy w działaniu API za pośrednictwem serwisu api-status.partydeco.pl.
 8. PartyDeco dokłada należytej staranności, aby przez API udostępniane były dane aktualne i poprawne. Użytkownik akceptuje ryzyko  polegające na możliwości wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi udostępnianymi przez API a stanem rzeczywistym i nie będzie podnosił wobec PartyDeco żadnych roszczeń w przypadku, gdyby dane te okazały się błędne lub nieaktualne.
 9. Użytkownik zobowiązuje się poinformować osoby trzecie, którym udostępniać będzie informacje pochodzące z Zasobów PartyDeco, że dane dotyczące towarów, w szczególności opisy i specyfikacje towarów oraz ich ceny lub dostępność, mogą ulec zmianie i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Zasady i warunki sprzedaży towarów opisane są w OWS i znajdują zastosowanie do każdej sprzedaży, której stronami są Użytkownik i PartyDeco.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania wykorzystywanych Zasobów PartyDeco nie rzadziej niż co 12 godzin. PartyDeco jest zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku, gdy dane pobrane przez Użytkownika nie zostały zaktualizowane i nie odzwierciedlały stanu faktycznego w odniesieniu do bieżących danych udostępnianych w Zasobach PartyDeco.
 11. PartyDeco może dokonać zmiany lub wygaszenia poszczególnych funkcjonalności API w każdym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika. PartyDeco dołoży starań, aby poinformować Użytkowników o tych okolicznościach z odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem Platformy Internetowej, po uprzednim zalogowaniu Użytkownika. Szczególnie istotne zmiany lub informacje o wygaszeniu funkcjonalności API będą komunikowane dodatkowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w ramach prowadzonego Konta na 30 dni oraz na 7 dni przed wprowadzeniem zmian lub wygaszeniem funkcjonalności.
 12. PartyDeco zastrzega sobie prawo modyfikacji zastosowanych zabezpieczeń API w każdym czasie, jeśli wymagają tego względy dostępności, integralności oraz poufności danych. Użytkownik akceptuje, że przedmiotowe modyfikacje mogą spowodować, że sposób korzystania z API ulegnie zmianie.
 13. PartyDeco zastrzega sobie prawo do dokonywania weryfikacji korzystania z API przez Użytkownika pod kątem bezpieczeństwa PartyDeco, zgodności z Regulaminem, Regulaminem Platformy Internetowej, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, prawami PartyDeco lub osób trzecich.

3. Dostęp do API

 1. Dostęp do API może uzyskać wyłącznie Użytkownik, który posiada aktywne Konto na Platformie Internetowej i zaakceptuje Regulamin. Poprzez akceptację Regulaminu osoba dokonująca tej czynności potwierdza, że jest osobą upoważnioną do działania w imieniu podmiotu dla którego prowadzone jest Konto.
 2. W celu zapewnienia poprawnego działania API, konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz działające oprogramowanie w postaci interfejsu do API.
 3. W celu uzyskania dostępu do API, Użytkownik za pośrednictwem Platformy Internetowej generuje Token, który jest przyporządkowany do jego Konta.
 4. Użytkownik nie może udostępniać jakichkolwiek danych autoryzujących, w tym danych dostępowych do Konta i Tokena osobom trzecim i ponosi wszelką odpowiedzialność za ich wykorzystanie w celach sprzecznych z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Platformy Internetowej.
 5. PartyDeco ma prawo do czasowego lub stałego uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do API lub poszczególnych funkcjonalności bez wcześniejszego powiadomienia w następujących przypadkach:
  1. Użytkownik narusza Regulamin lub Regulamin Platformy Internetowej,
  2. Użytkownik narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa PartyDeco lub osób trzecich,
  3. API jest wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub celami wskazanymi w Regulaminie,
  4. Oprogramowanie interfejsu do API  zostało stworzone lub jest wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub celami wskazanymi w Regulaminie,
  5. wystąpienie problemu technicznego w działaniu API lub Oprogramowania interfejsu do API ,
  6. gdy jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa, jak też gdy wymagają tego względy dostępności, integralności oraz poufności danych,
  7. w przypadku podejmowania innych działań na szkodę PartyDeco.

4. Zasady korzystania z API

 1. Korzystanie z API nie może prowadzić do naruszenia prawa powszechnie obowiązującego, praw PartyDeco lub osób trzecich, dobrych obyczajów, czy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności niedozwolone jest:
  1. naruszanie praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich oraz praw własności przemysłowej,
  2. dostarczanie treści naruszających prawa innych osób, tajemnicę przedsiębiorstwa, dobra osobiste,
  3. tworzenie treści wprowadzających w błąd, jak też które działają złośliwie lub na szkodę jakiegokolwiek podmiotu,
  4. obciążanie, zakłócanie funkcjonowanie bądź jakiekolwiek wpływanie na prawidłowe działanie systemów informatycznych PartyDeco lub osób trzecich,
  5. uzyskiwanie dostępu do danych prawnie chronionych.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z API wyłącznie na potrzeby własnej działalności gospodarczej. Nie jest dopuszczalne przekazywanie danych uzyskanych przez API osobom trzecim w celu wykorzystania ich w działalności tych podmiotów.
 3. Odpowiedzialność za naruszenia Regulaminu, Regulaminu Platformy Internetowej, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw PartyDeco lub osób trzecich w związku z API, Oprogramowaniem interfejsu do API oraz w zakresie korzystania z nich przez użytkowników API spoczywa na Użytkowniku.
 4. Użytkownik nie jest upoważniony do:
  1. udostępniania danych z Zasobów PartyDeco osobom trzecim w celach innych niż jego działalność handlowa,
  2. udostępniania trendów polityki cenowej, archiwalnych cen lub danych o dostępności towarów,
  3. żądania od PartyDeco udostępnienia kodu źródłowego lub jakiejkolwiek innej postaci oprogramowania wykorzystywanego do działania API lub jakichkolwiek innych informacji lub danych dotyczących sposobu funkcjonowania API, które nie zostały ujawnione w Dokumentacji API,
  4. usuwania, przełamywania lub obchodzenia zastosowanych zabezpieczeń przed nieautoryzowanym dostępem do API,
  5. przeprowadzania testów penetracyjnych API lub systemów informatycznych PartyDeco, jak też oceny ich zabezpieczeń,
  6. przeprowadzania testów wydajnościowych lub obciążeniowych API bez zgody PartyDeco.
 5. W przypadkach nieuzasadnionego nadmiernego pobierania Zasobów PartyDeco, czy dokonywania innych nadużyć w korzystaniu z API, PartyDeco ma prawo ograniczyć dostęp do API, ograniczyć przepustowość przesyłu danych lub wprowadzić ograniczenia co do ilości zapytań przychodzących do API. Zalecana wartość brzegowa to 20 zapytań na 60 sekund.
 6. Jeżeli Użytkownik wykorzystuje Oprogramowanie interfejsu do API:
  1. Oprogramowanie interfejsu do API musi zawierać zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich,
  2. Oprogramowanie interfejsu do API  nie może w jakikolwiek sposób zagrażać prawidłowemu działaniu API,
  3. PartyDeco zastrzega sobie prawo do dokonywania weryfikacji Oprogramowania interfejsu do API pod kątem bezpieczeństwa PartyDeco, zgodności z Regulaminem, Regulaminem Platformy Internetowej lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, prawami PartyDeco lub osób trzecich,
  4. wyłączną odpowiedzialność za opracowanie, eksploatację, wspieranie Oprogramowania interfejsu do API  ponosi Użytkownik,
  5. wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa Oprogramowania interfejsu do API  i prawidłowość jego działania, a także spełnienie wszystkich wymagań zgodności z prawem i brak naruszeń praw osób trzecich ponosi Użytkownik,
  6. PartyDeco nie będzie zobowiązana do dokonywania jakichkolwiek czynności mających na celu zapewnienie wsparcia dla Oprogramowania interfejsu do API  lub jego integracji z API,
  7. Użytkownik zobowiązany jest do podania odbiorcom swoich usług informacji dotyczącej zasad korzystania z usługi wykorzystującej API, w tym polityki bezpieczeństwa danych.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia PartyDeco o nieprawidłowości w działaniu API, możliwości uzyskania przez osobę nieuprawnioną nieautoryzowanego dostępu do API z użyciem jego danych uwierzytelniających, jak też usunięcia, przełamania lub obejścia zabezpieczeń przed nieautoryzowanym dostępem do API lub Oprogramowania interfejsu do API.
 8. PartyDeco nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody, jakie wystąpią lub mogą wystąpić po stronie Użytkownika lub  jakichkolwiek osób trzecich w związku z API, chyba że do wyrządzenia tych szkód dojdzie wskutek umyślnego działania PartyDeco,
  2. szkody spowodowane niezgodnym z postanowieniami Regulaminu korzystaniem z API,
  3. szkody spowodowane korzystaniem z API przez nieupoważnione osoby trzecie.

5. Prawa własności intelektualnej

 1. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania i nie naruszania praw własności intelektualnej PartyDeco, w szczególności praw autorskich oraz praw własności przemysłowej, w tym wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, znaków towarowych, praw do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Udostępnienie jakichkolwiek materiałów w ramach Zasobów PartyDeco nie może być interpretowane jako przeniesienie jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich oraz praw własności przemysłowej, znaków towarowych, praw do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani jako udzielenie lub zobowiązanie do udzielenia licencji lub innych uprawnień do korzystania z tych praw.

6. Zmiany Regulaminu

 1. PartyDeco zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez PartyDeco po jego zamieszczeniu na Platformie Internetowej.
 2. PartyDeco poinformuje o dokonaniu zmiany Regulaminu na Platformie Internetowej oraz w drodze przesłania Użytkownikom informacji o zmianie Regulaminu pocztą elektroniczną na adres wskazany w ramach prowadzonego Konta. Uważa się, że Użytkownik wyraził zgodę na nową treść Regulaminu, jeżeli nie zrezygnował z dostępu do API w terminie 14 dni od otrzymania pocztą elektroniczną informacji o zmianie Regulaminu.

7. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin został sporządzony przez PARTYDECO sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Piskorskiego 11, 70-809 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000508617, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 9552356219, REGON 321519156.
 2. Użytkownik zgłasza rezygnację z dostępu do API poprzez przesłanie zgłoszenie na adres e-mail: api.support@partydeco.com.
 3. Jeżeli poszczególne postanowienia Regulaminu okazałyby się nieważne lub nieskuteczne nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku PartyDeco i Użytkownik zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednie postanowienia w sposób skuteczny.
 4. Warunki umowy sprzedaży zawartej przy wykorzystaniu API określa OWS, Regulamin Platformy Internetowej oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy Użytkownikiem a PartyDeco których przedmiotem jest API lub które mogą wyniknąć z tej usługi jest prawo polskie.
 6. Wszelkie spory pomiędzy Użytkownikiem a PartyDeco dotyczące API i Regulaminu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe według siedziby PartyDeco.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Platformy Internetowej i OWS.
 8. W przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi wersjami językowymi Regulaminu rozstrzygające znaczenie ma jego brzmienie w języku polskim. Regulamin dostępny jest w wersji polskiej pod adresem: shop.partydeco.pl/webpage/regulamin-api.html.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 r.