Satin Plain, dark blue, 0.16 x 9m (1 pc. / 9 lm)

Satin Plain, dark blue, 0.16 x 9m

SATR16-001C
1 pc. / 9 lm
SATR16-001C-KARTON
1 ctn / 48 pc.
1 pc. / 9 lm
Satin Plain, light lilac, 0.16 x 9m (1 pc. / 9 lm)

Satin Plain, light lilac, 0.16 x 9m

SATR16-004J
1 pc. / 9 lm
SATR16-004J-KARTON
1 ctn / 48 pc.
1 pc. / 9 lm
Satin Plain, red, 0.16 x 9m (1 pc. / 9 lm)

Satin Plain, red, 0.16 x 9m

SATR16-007
1 pc. / 9 lm
SATR16-007-KARTON
1 ctn / 48 pc.
1 pc. / 9 lm
Satin Plain, white, 0.16 x 9m (1 pc. / 9 lm)

Satin Plain, white, 0.16 x 9m

SATR16-008
1 pc. / 9 lm
SATR16-008-KARTON
1 ctn / 48 pc.
1 pc. / 9 lm
Satin Plain, black, 0.16 x 9m (1 pc. / 9 lm)

Satin Plain, black, 0.16 x 9m

SATR16-010
1 pc. / 9 lm
SATR16-010-KARTON
1 ctn / 48 pc.
1 pc. / 9 lm
Satin Plain, silver, 0.16 x 9m (1 pc. / 9 lm)

Satin Plain, silver, 0.16 x 9m

SATR16-018
1 pc. / 9 lm
SATR16-018-KARTON
1 ctn / 48 pc.
1 pc. / 9 lm
Satin Plain, gold, 0.16 x 9m (1 pc. / 9 lm)

Satin Plain, gold, 0.16 x 9m

SATR16-019
1 pc. / 9 lm
SATR16-019-KARTON
1 ctn / 48 pc.
1 pc. / 9 lm
Satin Plain, light peach, 0.16 x 9m (1 pc. / 9 lm)

Satin Plain, light peach, 0.16 x 9m

SATR16-075J
1 pc. / 9 lm
SATR16-075J-KARTON
1 ctn / 48 pc.
1 pc. / 9 lm
Satin Plain, nude, 0.16 x 9m (1 pc. / 9 lm)

Satin Plain, nude, 0.16 x 9m

SATR16-076J
1 pc. / 9 lm
SATR16-076J-KARTON
1 ctn / 48 pc.
1 pc. / 9 lm
Satin Plain, cream, 0.16 x 9m (1 pc. / 9 lm)

Satin Plain, cream, 0.16 x 9m

SATR16-079
1 pc. / 9 lm
SATR16-079-KARTON
1 ctn / 48 pc.
1 pc. / 9 lm
Satin Plain, fuchsia, 0.16 x 9m (1 pc. / 9 lm)

Satin Plain, fuchsia, 0.16 x 9m

SATR16-080
1 pc. / 9 lm
SATR16-080-KARTON
1 ctn / 48 pc.
1 pc. / 9 lm
Satin Plain, light pink, 0.16 x 9m (1 pc. / 9 lm)

Satin Plain, light pink, 0.16 x 9m

SATR16-081J
1 pc. / 9 lm
SATR16-081J-KARTON
1 ctn / 48 pc.
1 pc. / 9 lm
Satin Plain, coral, 0.16 x 9m (1 pc. / 9 lm)

Satin Plain, coral, 0.16 x 9m

SATR16-081K
1 pc. / 9 lm
SATR16-081K-KARTON
1 ctn / 48 pc.
1 pc. / 9 lm